.Default.reDropDownBody { min-width: 60px; }
پنج‌شنبه, 3 اسفند 1396
عنوان : تقدیر از 3 تولیدكننده كرمانشاهی در سی و یكمین دوره انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش كشاورزی
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ 
ساعت : ۱۴:۲۶:۳۱

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه  در این جشنواره که  با حضور وزیر جهاد کشاورزی، روسای سازمان های جهادکشاورزی و جمعی از فعالان عرصه تولید کشاورزی و در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شدگفت: در این مراسم سه تولید کننده کشاورزی  استان کرمانشاه به عنوان نمونه کشوری انتخاب شدند که  موفقیت بزرگی برای بخش کشاورزی استان است.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، دکتر خسرو شهبازی در حاشیه سی و یکمین دوره انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش کشاورزی افزود: پس از بررسی کمیته انتخاب نمونه های ملی وزارت جهاد کشاورزی، سه نفر از استان کرمانشاه در رشته های کشت و صنعت نمونه  کشاورزی، گوسفنددار نمونه و زن کارآفرین نمونه روستایی  به عنوان نمونه ملی انتخاب شدند.

شهبازی از جمله دلایل انتخاب این نمونه‌ها در سطح ملی را مديريت بهينه و بهره وري توليد در اراضي کشاورزي بیان کرد و تصریح کرد:  اقداماتی همچون صادرات محصول به خارج از کشور و ورود ارز به داخل کشور، ارائه فعاليت هاي ترويجي با مشارکت جهاد کشاورزی، بازاريابي و بازار رساني محصولات توليدي، کاربـرد تکنيکهـاي نويـن در پـرورش گوسـفند در راسـتاي بهبـود راندمـان توليدمثـل در گله، دارا بودن گله يکدست و سالم منطبق بر مشخصات فتوتيپي توده نژاد شاخص منطقه نژاد سنجابي و... را به عنوان  ملاک های اصلی  انتخاب آنها  اعلام کرد.

وی یکی از منتخبین استان را تیمور صفایی،ساکن روستای قیسوند بخش کوزران شهرستان کرمانشاه معرفی کرد که دارای دامداری با ظرفیت 300 راس دام می‌باشد.

وی اعمال مدیریت صحیح را یکی از مهمترین ویژگی‌های منتخبین ملی برشمرد و تصریح کرد: این تولید کننده برتر دارا بودن گله يکدست و سالم منطبق بر مشخصات فتوتيپي توده نژاد شاخص منطقه (نژاد سنجابي)، دارا بودن ساختمان و تأسيسات مناسب و اصولي جهت پرورش دام با توجه به آب و هواي منطقه، کاربـرد تکنيکهـاي نويـن در پـرورش گوسـفند شـامل همزمان سـازي فحلـي، تلقيـح مصنوعـي و زايـش خـارج فصل در راسـتاي بهبـود راندمـان توليدمثـل در گله، دارا بـودن زميـن مرتـع بـه ميـزان 50هکتـار بـه صورت مشـاع بـه منظور تأمين بخشـي از خوراک دامهـا،  دارا بودن مکان بهداشتي مناسب براي گله ها توانست رتبه برتر کشوری را از سوی وزارت جهاد کشاورزی کسب وبه گوسفند دارنمونه ی کشوری انتخاب شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه گفت: منتخب دیگر استان سید مظفر عبداله از دهستان الهیار خانی شهرستان کرمانشاه بوده که بعنوان نمونه کشوری واحد کشت و صنعت کشاورزي  انتخاب شده است.

شهبازی  افزود: این مدیر واحد ضمن  مديريت بهينه و بهره وري توليد در اراضي کشاورزي، به ايجاد چرخه کامل توليد، فرآوري و عرضه رب و فرآورده هاي آن از ابتدا تا انتها اقدام نموده است.

شهبازی دارا بودن ماشـين آلات کشـاورزي مـدرن بـه منظور انجـام فعاليتهاي توليدي در سـطح اراضي تحت پوشـش و ارائـه خدمات مکانيزاسـيون به اعضاي شـرکت، اخذ بالاترين نمره ارزشيابي در سال مورد نظر در بين شرکت هاي کشت و صنعت خصوصي، ارائه فعاليت هاي ترويجي با مشارکت مديريت شهرستان، ارائه بهترين عملکرد توليد در هکتار گوجه فرنگي و صادرات محصول به خارج از کشور و ورود ارز به داخل کشور موفق به کسب جایگاه نمونه کشوری شد.

وی در ادامه خانم روژین پژوهنده منتخب سوم استان معرفی کرد که ساکن شهرستان صحنه می‌باشد و به عنوان زن کار آفرين نمونه روستايي موفق سال ۹۵در سطح کشور انتخاب شده است.

شهبازی تصریح کرد:  این کشاورز نمونه توانسته ارتباط موثری با سـاير ادارات مرتبط (امور عشـاير، بخشـداري، مديريت جهاد کشـاورزي  و...) در بهبود وضعیت تولید دست یابد.

شهبازی راه اندازي تشکل اقتصادي (صندوق اعتبارات خرد زنان عشايري)، آموزش زنان روستايي از طريق همکاري با اداره فني و حرفه اي استان، بازاريابي و بازاررساني محصولات توليدي زنان عشاير منطقه، تـلاش در جهـت افزايـش درآمـد خانـوار عشـاير از طريـق ايجـاد کارگاههـاي توليـدي بـه منظـور کاهـش تخريـب منابـع طبيعي، معتمد محلي در زمينه هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي  موفق به کسب رتبه برتر شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه افزود: درسـال زراعي 95ـ1394فعاليت سـتاد شناسـايي، انتخاب و معرفي نمونه هاي بخش کشـاورزي براسـاس روال همـه سـاله از شـروع فصـل زراعـي آغاز شـده و سـتادهاي شهرسـتاني و استاني بـر حسـب وظيفه مندي خاص خـود بـه شناسـايي و ثبت نـام از داوطلبـان و کانديداهـاي برتـر در سـطوح و رشـته هاي مختلـف اقـدام نمودنـد.

شهبازی خاطرنشان کرد: در ايـن سـال، فعاليـت شناسـايي در شهرستانهاي گرمسـيري از فرورديـن مـاه و در سـاير شهرستانها به طور رسـمي از تيرمـاه آغاز شـد.

شهبازی با اشاره به اینکه  شهرستانهاي استان، براسـاس تقويـم زمانـي در  4مرحلـه اصلـي و يک مرحلـه نهايي (جمعـاً در  5مرحلـه) اقدامات مربـوط بـه شناسـايي، انتخـاب و معرفـي نفـرات برتـر به سـتاد سازمان را عملياتـي نمودند، تصریح کرد:  در مجموع بيش از200 فـرم دردبيرخانه سـتاد سازمان دريافت گردید.

وی اضافه کرد: فرم‌ها  پـس از ثبـت در دبيرخانـه سـتاد بـراي بررسـي فني و کارشناسـي به کميته هـاي فني و تخصصـي داوري ارسـال گرديد و در نهايت تعدا د 59 فرم مورد تاييد قرار گرفت.

وی گفت: از مجمـوع تعـداد 59 فرم تاييـد شـده، شهرستان کرمانشاه با   20  نفر بيشترين و شهرستانهاي جوانرود، گيلان غرب و سنقروکلیایی (هرکدام يک نمونه )کمترين نمونه را در بخش کشاورزي استان احراز نموده اند.

 

 نمایش تعداد بازدیدها : 158

بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0