مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دالاهو
  فهرست

  ساعت

سه‌شنبه, 20 آذر 1397


  Login
نام کاربري:
کلمه عبور:
ورود به سيستم
ثبت نام
کد عبور خود را فراموش کرده ام

  دالاهو
 چاپ... 

 

 Unable to load control 'DesktopModules/FileDirectoryTree/FileDirectoryTree.ascx'!
The file '/DesktopModules/FileDirectoryTree/FileDirectoryTree.ascx' does not exist.
	  at System.Web.UI.Util.CheckVirtualFileExists(VirtualPath virtualPath)
  at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate)
  at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate)
  at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath)
  at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(String virtualPath)
  at DouranPortal.UI.WebControls.DesktopPanes.InitializeDataSource()
	

Unable to load control 'DesktopModules/FileDirectoryTree/FileDirectoryTree.ascx'!
The file '/DesktopModules/FileDirectoryTree/FileDirectoryTree.ascx' does not exist.
	  at System.Web.UI.Util.CheckVirtualFileExists(VirtualPath virtualPath)
  at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate)
  at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate)
  at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath)
  at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(String virtualPath)
  at DouranPortal.UI.WebControls.DesktopPanes.InitializeDataSource()
	
  اخبار
دسته بندي اخبار 

  New Module Name
دسته بندي اخبار 


Unable to load control 'DesktopModules/FileDirectoryTree/FileDirectoryTree.ascx'!
The file '/DesktopModules/FileDirectoryTree/FileDirectoryTree.ascx' does not exist.
	  at System.Web.UI.Util.CheckVirtualFileExists(VirtualPath virtualPath)
  at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate)
  at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate)
  at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath)
  at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(String virtualPath)
  at DouranPortal.UI.WebControls.DesktopPanes.InitializeDataSource()
	

Unable to load control 'DesktopModules/FileDirectoryTree/FileDirectoryTree.ascx'!
The file '/DesktopModules/FileDirectoryTree/FileDirectoryTree.ascx' does not exist.
	  at System.Web.UI.Util.CheckVirtualFileExists(VirtualPath virtualPath)
  at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate)
  at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate)
  at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath)
  at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(String virtualPath)
  at DouranPortal.UI.WebControls.DesktopPanes.InitializeDataSource()
	
  New Module Name
دسته بندي اخبار 


Unable to load control 'DesktopModules/FileDirectoryTree/FileDirectoryTree.ascx'!
The file '/DesktopModules/FileDirectoryTree/FileDirectoryTree.ascx' does not exist.
	  at System.Web.UI.Util.CheckVirtualFileExists(VirtualPath virtualPath)
  at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate)
  at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate)
  at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath)
  at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(String virtualPath)
  at DouranPortal.UI.WebControls.DesktopPanes.InitializeDataSource()
	

Unable to load control 'DesktopModules/FileDirectoryTree/FileDirectoryTree.ascx'!
The file '/DesktopModules/FileDirectoryTree/FileDirectoryTree.ascx' does not exist.
	  at System.Web.UI.Util.CheckVirtualFileExists(VirtualPath virtualPath)
  at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate)
  at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate)
  at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath)
  at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(String virtualPath)
  at DouranPortal.UI.WebControls.DesktopPanes.InitializeDataSource()
	
  جستجو
نام واحد
نام فيلد
عبارت جستجو
 

 تعداد بازدید : 12358
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دالاهو

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0